Akademik Birim

Faculty/College

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Faculty of Arts and Sciences

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Department

Sosyoloji Bölümü

 

Department of Sociology

 

Bilim Dalı/Program

Branch of Science/Program

Sosyoloji Programı

 

Program of Sociology

 

Müfredatta yer alan/eklenen zorunlu ders sayısı

Number of compulsory courses included/added in the curriculum

45

 

45

 

Müfredatta yer alan/eklenen seçmeli ders sayısı

Number of elective courses included/added in the curriculum

15

 

15

 

Müfredatın/Derslerin Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı

The Academic Year in which the Curriculum/Streams Will Start to be Implemented

2022-2023

 

2022-2023

 

 

 


MÜFREDATA EKLENECEK DERSLER

COURSES TO BE ADDED TO THE CURRICULUM

I. YARIYIL/I. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/ Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

/ECTS

217111101

Zorunlu

Compulsory

Sosyolojiye Giriş I

Introduction to Sociology I

3

0

3

5

217111102

Zorunlu

Compulsory

Felsefeye Giriş

Introduction to Philosophy

4

0

4

5

217111103

Zorunlu

Compulsory

Psikolojiye Giriş

Introduction to Psychology

4

0

4

4

217111104

Zorunlu

Compulsory

Mantık I

Logic I

4

0

4

5

217111105

Zorunlu

Compulsory

Hukuka Giriş

Introduction to Law

2

0

2

2

431211301

Zorunlu

Compulsory

Yabancı Dil I: İngilizce

Foreign Language I: English

2

0

2

2

750011301

Zorunlu

Compulsory

Türk Dili I

Turkish Language I

2

0

2

2

730011301

Zorunlu

Compulsory

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Basic Information Technology Usage

1

2

2

3

740011301

Zorunlu

Compulsory

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I

2

0

2

2

Toplam/Total

24

2

25

30

II. YARIYIL/II. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

/ECTS

217112101

Zorunlu

Compulsory

Sosyolojiye Giriş II

Introduction to Sociology II

3

0

3

5

217112102

Zorunlu

Compulsory

Bilim Felsefesi

Philosophy of Science

3

0

3

5

217112103

Zorunlu

Compulsory

Sosyal Psikoloji

Social Psychology

3

0

3

5

217112104

Zorunlu

Compulsory

Mantık II

Logic I

4

0

4

5

217112105

Zorunlu

Compulsory

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Social and Cultural Anthropology

3

0

3

4

431212301

Zorunlu

Compulsory

Yabancı Dil II: İngilizce

Foreign Language II: English

2

0

2

2

750012301

Zorunlu

Compulsory

Türk Dili II

Turkish Language II

2

0

2

2

740012301

Zorunlu

Compulsory

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II

2

0

2

2

Toplam/Total

22

0

22

30

III. YARIYIL/III. SEMESTER

DERS KODU

Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217121101

Zorunlu

Compulsory

Sosyoloji Tarihi

History of Sociology

3

0

3

4

217121102

Zorunlu

Compulsory

Sosyal Bilimlerde Metot

Method in Social Sciences

3

0

3

4

217121103

Zorunlu

Compulsory

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Statistics in Social Sciences

3

0

3

4

217121104

Zorunlu

Compulsory

Kurumlar Sosyolojisi

Institutional Sociology

3

0

3

4

235121312

Zorunlu

Compulsory

Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı

Ahi Culture and Professional Ethics

2

0

2

2

2171SEÇ-1

Seçmeli

Elective

Seçmeli 1

Elective 1

3

0

3

4

2171SEÇ-1

Seçmeli

Elective

Seçmeli 1

Elective 1

3

0

3

4

2171SEÇ-1

Seçmeli

Elective

Seçmeli 1

Elective 1

3

0

3

4

                                                                                                                      Toplam / Total

23

0

23

30

Alan Seçmeli I (Ders Havuzu)/Elective Corse 1 (Repository)

217121201

Seçmeli

Elective

Felsefe Tarihi I

History of Philosophy I

3

0

3

4

217121202

Seçmeli

Elective

Gelişim Psikolojisi

Developmental Psychology

3

0

3

4

217121203

Seçmeli

Elective

Kırsal Alanlar Sosyolojisi

Sociology of Rural Sciences

3

0

3

4

217121204

Seçmeli

Elective

Hukuk Sosyolojisi

Sociology of Law

3

0

3

4

217121205

Seçmeli

Elective

Toplumsal Değişme

Social Change

3

0

3

4

217121206

Seçmeli

Elective

Gençlik Sosyolojisi

Youth Sociology

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli I(Ders Havuzu) General Culture Elective Course (Pepository)

217121207

Seçmeli

Elective

İletişim Becerileri

Communication Skills

3

0

3

4

217121208

Seçmeli

Elective

Yaratıcı Drama

Creative Drama

3

0

3

4

Ortak Seçmeli I (Ders Havuzu) Common Elective Course (Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL/IV. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217122101

Zorunlu

Compulsory

Klasik Sosyoloji Teorileri I

Classical Theories of Sociology I

3

0

3

5

217122102

Zorunlu

Compulsory

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma

Quantitative Research in Social Sciences

3

0

3

5

217122103

Zorunlu

Compulsory

Türk Toplum Yapısı I

Turkish Social Structure I

3

0

3

4

217122104

Zorunlu

Compulsory

Aile Sosyolojisi

Sociology of Family

3

0

3

4

217122105

Zorunlu

Compulsory

Göç Sosyolojisi

Sociology of Migration

3

0

3

4

2171SEÇ-2

Seçmeli

Elective

Seçmeli 2

Elective 2

3

0

3

4

2171SEÇ-2

Seçmeli

Elective

Seçmeli 2

Elective 2

3

0

3

4

Toplam / Total

21

0

21

30

Alan Seçmeli II (Ders Havuzu)/ Elective Lecture 2 (Repository)

217122201

Seçmeli

Elective

Felsefe Tarihi II

History of Philosophy II

3

0

3

4

217122202

Seçmeli

Elective

Öğrenme Psikolojisi

Learning Psychology

3

0

3

4

217122203

Seçmeli

Elective

Sağlık Sosyolojisi

Sociology of Health

3

0

3

4

217122204

Seçmeli

Elective

Etnik Sosyoloji

Sociology of Ethnicity

3

0

3

4

217122205

Seçmeli

Elective

Küçük Gruplar Sosyolojisi

Sociology of Small Groups

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli II (Ders Havuzu) General Culture Elective Course (Pepository)

217122206

Seçmeli

Elective

Stres Yönetimi

Stress Management

3

0

3

4

217122207

Seçmeli

Elective

Medya Okur Yazarlığı

Media Literacy

3

0

3

4

Ortak Seçmeli II (Ders Havuzu) Common Elective Course (Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. YARIYIL/V. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217131101

Zorunlu

Compulsory

Klasik Sosyoloji Teorileri II

Classical Theories of Sociology II

3

0

3

5

217131102

Zorunlu

Compulsory

Nicel Veri İşleme ve Analizi

Quantitative Data Processing and Analysis

3

0

3

5

217131103

Zorunlu

Compulsory

Türk Toplum Yapısı II

Turkish Social Structure II

3

0

3

4

217131104

Zorunlu

Compulsory

Kent Sosyolojisi

Urban Sociology

3

0

3

4

217131105

Zorunlu

Compulsory

Siyaset Sosyolojisi

Sociology of Politics

3

0

3

4

2171SEÇ-3

Seçmeli

Elective

Seçmeli 3

Elective 3

3

0

3

4

2171SEÇ-3

Seçmeli

Elective

Seçmeli 3

Elective 3

3

0

3

4

TOPLAM

21

0

21

30

Alan Seçmeli III (Ders Havuzu)/ Elective Lecture 3 (Repository)

217131201

Seçmeli

Elective

Bilişsel Psikoloji

Cognitive Psychology

3

0

3

4

217131202

Seçmeli

Elective

Toplum Felsefesi

Social Philosophy

3

0

3

4

217131203

Seçmeli

Elective

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi

Sociology of Social Movements

3

0

3

4

217131204

Seçmeli

Elective

Endüstri Sosyolojisi

Industrial Sociology

3

0

3

4

217131205

Seçmeli

Elective

Tarihsel Sosyoloji

Historical Sociology

3

0

3

4

217131206

Seçmeli

Elective

Akademik İngilizce I

Academic English I

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli III (Ders Havuzu) General Culture Elective Course 3 (Pepository)

217131207

Seçmeli

Elective

Dijital Okur Yazarlık

Digital Literacy

3

0

3

4

217131208

Seçmeli

Elective

Doğal Afetler ve Korunma

Natural Disasters and Prevention

3

0

3

4

Ortak Seçmeli III(Ders Havuzu) Common Elective Course 3 (Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL/VI. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217132101

 Zorunlu

Compulsory

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Contemporary Sociological Theory I

3

0

3

5

217132102

 Zorunlu

Compulsory

Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntem

Qualitative Method in Social Sciences

3

0

3

5

217132103

 Zorunlu

Compulsory

Toplumsal Tabakalaşma

Social Stratification

3

0

3

4

217132104

 Zorunlu

Compulsory

Türkiye'de Sosyoloji I

Sociology in Turkey I

3

0

3

4

2171SEÇ-4

Seçmeli

Elective

Seçmeli 4

Elective 4

3

0

3

4

2171SEÇ-4

Seçmeli

Elective

Seçmeli 4

Elective 4

3

0

3

4

2171SEÇ-4

Seçmeli

Elective

Seçmeli 4

Elective 4

3

0

3

4

TOPLAM

21

0

21

30

Alan Seçmeli IV (Ders Havuzu)/ Elective Lecture 4 (Repository)

217132201

 Seçmeli

Elective

Toplumsal Cinsiyet

Gender

3

0

3

4

217132202

  Seçmeli

Elective

Suç Sosyolojisi

Crime Sociology

3

0

3

4

217132203

  Seçmeli

Elective

Kültür Sosyoloji

Cultural Sociology

3

0

3

4

217132204

  Seçmeli

Elective

Gelenek ve Modernlik

Tradition and Modernity

3

0

3

4

217132205

  Seçmeli

Elective

Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi

Sociology of Disadvantaged Groups

3

0

3

4

217132206

  Seçmeli

Elective

Yönetim Sosyolojisi

Management Sociology

3

0

3

4

217132207

  Seçmeli

Elective

Akademik İngilizce II

Academic English II

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli IV (Ders Havuzu) General Culture Elective Course 4(Pepository)

217122208

Seçmeli

Elective

Gönüllülük Çalışmaları

Volunteering Studies

3

0

3

4

217122209

Seçmeli

Elective

İlkyardım

First Aid

3

0

3

4

Ortak Seçmeli IV(Ders Havuzu) Common Elective Course 4 (Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL/VII. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217141101

Zorunlu

Compulsory

Çağdaş Sosyoloji Teorileri II

Contemporary Sociological Theories II

3

0

3

5

217141102

Zorunlu

Compulsory

Nitel Veri İşleme ve Analizi

Qualitative Data Processing and Analysis

3

0

3

5

217141103

Zorunlu

Compulsory

Türkiye'de Sosyoloji II

Sociology in Turkey II

3

0

3

4

217141104

Zorunlu

Compulsory

Bitirme Ödevi I

Graduation Project I

0

2

1

4

217141105

Zorunlu

Compulsory

Bilgi Sosyolojisi

Sociology of Knowledge

3

0

3

4

2171SEÇ-5

Seçmeli

Elective

Seçmeli 5

Elective 5

4

0

4

5

OSD

ORTAK SEÇMELİ DERS

2

0

2

3

TOPLAM

18

2

19

30

Alan Seçmeli V (Ders Havuzu)/ Elective Lecture 5 (Repository)

217141201

Seçmeli

Elective

Çalışma Sosyolojisi

Sociology of Work

3

0

3

4

217141202

Seçmeli

Elective

Sosyal Politika

Social Policy

3

0

3

4

217142203

Seçmeli

Elective

Çok Kültürlülük ve Kimlik

Multiculturalism and Identity

3

0

3

4

217142204

Seçmeli

Elective

Sanat Sosyolojisi

Sociology of Art

3

0

3

4

217142205

Seçmeli

Elective

Güncel Toplumsal Sorunlar

Current Social Issues

3

0

3

4

217142206

Seçmeli

Elective

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

Sociology of Everyday Life

3

0

3

4

217142207

Seçmeli

Elective

Tüketim Sosyolojisi

Sociology of Consumption

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli V (Ders Havuzu) General Culture Elective Course 5(Pepository)

217142208

Seçmeli

Elective

Aile İçi İletişim

Inter-family Communication

3

0

3

4

217142209

Seçmeli

Elective

Liderlik Gelişimi

Leadership Development

3

0

3

4

Ortak Seçmeli V (Ders Havuzu) Common Elective Course 5(Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. YARIYIL/VIII. SEMESTER

DERS KODU

Course Code

ZORUNLU / SEÇMELİ

Compulsory/Elective

DERS ADI/Course Title

T

(Theoretical)

U

(Practice)

K

(Credit)

AKTS

ECTS

217142101

Zorunlu

Compulsory

Sosyolojide Yeni Akımlar ve Tartışmalar

New Trends and Debates in Sociology

3

0

3

5

217142102

Zorunlu

Compulsory

Küreselleşme Sosyolojisi

Sociology of Globalization

3

0

3

5

217142103

Zorunlu

Compulsory

Din Sosyolojisi

Sociology of Religion

3

0

3

4

217142104

Zorunlu

Compulsory

Bitirme Ödevi II

Graduation Project II

0

2

1

4

2171SEÇ-6

Seçmeli

Elective

Seçmeli 6

Elective 6

3

0

3

4

2171SEÇ-6

Seçmeli

Elective

Seçmeli 6

Elective 6

3

0

3

4

2171SEÇ-6

Seçmeli

Elective

Seçmeli 6

Elective 6

3

0

3

4

TOPLAM

18

2

19

30

Alan Seçmeli VI (Ders Havuzu)/ Elective Lecture 6 (Repository)

217142201

Seçmeli

Elective

İletişim Sosyolojisi

Sociology of Communication

3

0

3

4

217142202

Seçmeli

Elective

Türkiye'de Sosyal Politika ve Uygulamaları

Social Policies and Practices in Turkey

3

0

3

4

217142203

Seçmeli

Elective

Mekân Sosyolojisi

Sociology of Space

3

0

3

4

217142204

Seçmeli

Elective

Feminist Kuram ve Metodoloji

Feminist Theory and Methodology

3

0

3

4

217142205

Seçmeli

Elective

Karma Yöntem

Mixed Research Design

3

0

3

4

217142206

Seçmeli

Elective

Dijital Sosyoloji

Digital Sociology

3

0

3

4

217142207

Seçmeli

Elective

Çevre Sosyolojisi

Environmental Sociology

3

0

3

4

217142208

Seçmeli

Elective

Edebiyat Sosyolojisi

Sociology of Literature

3

0

3

4

217142209

Seçmeli

Elective

Akademik Yazma ve Yayınlama

Academic Writing and Publishing

3

0

3

4

Genel Kültür Seçmeli VI (Ders Havuzu) General Culture Elective Course 6 (Pepository)

2171422010

Seçmeli

Elective

Kariyer Planlama

Career Planning

3

0

3

4

2171422011

Seçmeli

Elective

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

3

0

3

4

Ortak Seçmeli III(Ders Havuzu) Common Elective Course 3 (Pepository)

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Dönem/Semester

Genel Toplam

Total

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Zorunlu Derslerin Sayısı

Number of Compulsory Courses

9

8

5

5

5

4

5

4

45

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı

Number of Elective Courses

25

22

14

15

15

12

13

10

126

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı

Total ECTS of Compulsory Courses

30

30

18

22

22

18

22

18

180

Zorunlu Derslerin Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı

Ratio of Credit Load of Required Courses to Total Credit Load

% 100

% 100

% 61

%71

%71

%57

%68

%53

%74

Zorunlu Derslerin AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı

Ratio of ECTS Load of Required Courses to Total ECTS Load

% 100

% 100

% 60

%73

%73

%60

%73

%60

%75

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan)

Number of Elective Courses (Required to take)

0

0

3

2

2

3

2

3

15

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı

Total Credits of Elective Courses

0

0

9

6

6

9

6

9

45

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı

Total ECTS of Elective Courses

0

0

12

8

8

12

8

12

60

Seçmeli Derslerin Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı

Ratio of Credit Load of Elective Courses to Total Credit Load

% 0

% 0

% 39

%29

%29

%43

%32

%47

%26

Seçmeli Derslerin AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı

Ratio of ECTS Load of Elective to Total ECTS Load

% 0

% 0

% 40

%27

%27

%40

%27

%40

%25

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-08-02 12:34:52
Guncelleme Tarihi: 2021-08-02 13:28:17