• Kanun ve yönetmeliklerin dışına çıkmamak,
  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak,
  • Bilimin evrensel ilkelerine uymak,
  • Kurum içi uyum ve dayanışmaya önem vermek,
  • İnsanları din, ırk, mezhep, düşünce vb. farklılıkları esas alarak değerlendirmemek,
  • Farklılıklara karşı hoşgörülü olmak ve her türlü işte liyakatı esas almak,
  • İçinde bulunduğu medeniyetin temel dinamiklerini içselleştirmek,
  • Zamanın ve mekânın emanetçisi olduğunun şuurunda olmak,
  • Geçmişten aldığı değerleri zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak,
  • Yapılacak olan her işte mükemmeliğin sınırlarını zorlamak.